Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong trường học năm 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

                 Số:  42 / KH- GD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     Hải An, ngày 04 tháng 5 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy

trong trường học năm 2015

                               

Thực hiện Kế hoạch số 403/ SGD ĐT- QLCTHSSV ngày 27/4/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong trường học năm 2015. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, học sinh trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015.

- Nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật và nhận thức của toàn thể CBQL, GV, NV, HS tích cực tham gia vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng môi trường sống lành mạnh.

- Kiện toàn Ban phòng chống các tệ nạn xã hội ở các trường học.

2. Yêu cầu

- Cung cấp cho CBQL, GV, NV, HS những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về công tác phòng, chống ma túy. Giúp học sinh hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản Pháp luật, thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy; các mục tiêu trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy của Chính phủ về phòng, chống ma túy trong trường học. Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường được trang bị các kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục  phòng, chống ma túy trong trường học

- Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Luật phòng, chống HIV/AIDS; Luật phổ biến giáo dục pháp luật; Chỉ thị số 48- CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ, các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao nhằm thu hút đông đảo học sinh, giáo viên vào các hoạt động lành mạnh.

- Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt về phòng, chống ma túy, ngăn chặn một số tội  phạm mới. Nâng cao nhận thức cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ, học sinh các cấp học và cha mẹ học sinh trên địa bàn thấy đư­ợc yêu cầu bức xúc của cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, tội phạm mua bán người, các hành vi sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ để gây án…nhằm giữ vững an ninh trật tự cho quận Hải An nói chung và cho các trường học trong quận nói riêng.

- Tăng cường công tác chủ nhiệm và công tác Đoàn, Hội, Đội trong việc trực tiếp phối hợp với gia đình các em học sinh có biểu hiện, thái độ hành vi đạo đức lối sống không lành mạnh.

- Lập hòm thư, phát động phong trào tố giác, vận động tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép trong cán bộ, giáo viên, học sinh.

- Tổ chức triển khai công tác tư vấn học đường, giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, giáo dục giá trị sống- kỹ năng sống cho học sinh.

2. Công tác phối hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương về phòng, chống  ma túy

Các trường tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể từ quận tới phường triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học và kết hợp vận động học sinh bỏ học ra các lớp phổ cập, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học để học sinh tránh mắc các tệ nạn xã hội.

3. Tăng cường mối liên kết giữa gia đình- nhà trường- xã hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục phòng chống ma túy

- Các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh để giáo dục về phòng, chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS.

- Thường xuyên tuyên truyền với gia đình phụ huynh học sinh thông qua các buổi họp phụ huynh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống ma túy trường học năm 2015. Nộp kế hoạch về phòng GD&ĐT trước ngày 11/5/2015 (Đ/c Lê Thị Mỹ Hạnh- CV phòng GD nhận).

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên về công tác phòng, chống ma túy trong trường học, tổ chức cho CBQL, GV, NV và học sinh ký cam kết không thử, không tàng trữ, không sử dụng và vận chuyển buôn bán ma túy.

- Các đơn vị tổ chức mít tinh, diễu hành, treo panô, áp phích …nhân ngày thế giới phòng, chống ma túy (26/6/2015).

- Phối hợp với Công an địa phương tổ chức kiểm tra nội vụ thường xuyên để ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội.

- Lồng ghép giáo dục phòng, chống ma túy vào các giờ dạy của các môn: Ngữ văn, Địa lý, Sinh học, Hóa học, Giáo dục công dân, Giáo dục quốc phòng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đưa công tác phòng, chống ma túy, phòng chống các tệ nạn xã hội trong nhà trường thành tiêu chí thi đua cuối năm.

Nhận được Kế hoạch này đề nghị các Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong quận nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;

- Các trường MN, TH, THCS;

- Website ngành GD&ĐT;

- Lưu VT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Minh Thu


Tải văn bản đính kèm tại đây ke hoạch phòng chống ma tuy năm 2015.doc
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới