Công văn hướng dẫn nhiệm vụ HSSV, Ngoại khóa, Y tế, Thể dục thể thao 2017-2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 53 /CV-GDĐT

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác HSSV; giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học Năm học 2017-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               

Hải An, ngày  04  tháng 10 năm 2017

               Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trongquận.

 Thực hiện Công văn số 1230/SGDĐT-QLCTHSSV ngày02/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn thực hiệnnhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên; giáo dục thể chất,hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018;

Thực hiện Kế hoạch số126/KH-UBND ngày 22/8/2017 của Ủy ban nhân dân quận về Kế hoạch công tác Giáodục và Đào tạo năm học 2017-2018;

PhòngGiáo dục và Đào tạo quận Hải An hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trongquận thực hiện công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên; giáodục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018 như sau:  

A. Nhiệm vụ chung

1.Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiệnNghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản,toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Quyếtđịnh số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáokhoa phổ thông.

2.Tăng cường nền nếp, kỉ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trườnggiáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Nângcao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lốisống, kĩ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

3.Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh trong học tập và rèn luyện. Triển khaicó hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh.

4.Thực hiện hiệu quả nội dung, chương trình môn học thể dục, hoạt động thể thaocủa học sinh, giáo viên, cán bộ toàn ngành. Củng cố, kiện toàn và tăng cườnghiệu quả hoạt động y tế trường học. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong tràothi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đẩy mạnh công táctruyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn; phòng tránh tai nạn thươngtích; chú trọng công tác tuyên truyền phòng, tránh tai nạn đuối nước, đặc biệtvào các dịp nghỉ hè, nghỉ lễ; đẩy mạnh việc dạy bơi cho học sinh.

5.Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tổ chức hiệu quả môn học thểdục, các hoạt động thi đấu thể thao học sinh, giáo viên; thường xuyên tổ chứcbồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cán bộquản lý làm công tác giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học.

B. Nhiệm vụ cụ thể

I. Công tác giáo dục chính trị, tưtưởng

1.Triển khai thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GD&ĐTvề triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy họctập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng dẫn cán bộ,giáo viên, học sinh tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập vàlàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần V-2018 (website: http://hocvalamtheobac.vn). Sử dụng thiếtthực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” dành cho họcsinh phổ thôngtrong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lênlớp. Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới cán bộ, giáoviên, nhân viên, học sinh để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.

2.Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong học sinh. Chủđộng phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liênquan đến an toàn an ninh trong nhà trường, trong ngành Giáo dục quận. Tổ chứchiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, giáo viên vớihọc sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khókhăn, bức xúc trong giáo viên, nhân viên và học sinh.

II. Công tác giáo dục đạo đức, lốisống, kĩ năng sống

1.Thực hiện hiệu quả Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND thànhphố Hải Phòng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg ngày28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởngcách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn2015-2020”; Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thườngvụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạođức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

-Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục cho học sinhsinh viên.

-Thực hiện hiệu quả việc tư vấn tâm lý cho học sinh, đa dạng hóa nội dung, xâydựng và nhân rộng mô hình tư vấn tâm lý nhằm triển khai có hiệu quả công tác lýtrong nhà trường.

2.Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 của Bộ GD&ĐTban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển thanh niên ViệtNam giai đoạn 2011-2020; Chương trình số 01/CTr-LN ngày 28/9/2017 của PhòngGD&ĐT và Quận đoàn về Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018.Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo viên- Tổng phụ trách Đội theo đúng qui định.

3.Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong học sinh. Tổ chức tốthoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới 2017-2018. Tổ chức hiệu quả,thiết thực ngày Khai giảng, Lễ đón học sinh đầu cấp, Lễ chào cờ Tổ quốc. Hướngdẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời, hát trực tiếp tại Lễ Khai giảng, Lễchào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộccủa tuổi trẻ Việt Nam.

4.Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh theo Thôngtư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ GD&ĐT về quản lý hoạt độnggiáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

5.Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học theo tinh thầncông văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/1/2017 của Bộ GD&ĐT: các nhà trườngxây dựng và thực hành quy tắc ứng xử văn hóa đối với cán bộ, giáo viên, nhânviên và học sinh; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong nhà trường;khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, sáng tạo thẩmmỹ; tăng cường tổ chức các phòng đọc, tủ sách phụ huynh, tủ sách lớp học; thànhlập Câu lạc bộ sở thích, tài năng, câu lạc bộ Tiếng Anh; các diễn dàn khuyếnkhích học sinh tham gia, tạo môi trường tốt cho học sinh nâng cao khả năng sửdụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

6.Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáodục học sinh (theo Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của BộGD&ĐT).

7.Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1082/Kh-BGDĐT-TWĐTN ngày 27/11/2014 giữa BộGD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức các hoạt độnggiáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh,thiếu niên trong trường học với những nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả.

8.Đẩy mạnh việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc (theo Chươngtrình số 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/7/2012 của Bộ GD&ĐT – BộLĐ-TB&XH).

9.Tăng cường công tác tuyên dương, vinh danh các tấm gương học sinh tiêu biểutrong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh,học sinh nghèo vượt khó, học sinh tích cực tham gia công tác xã hội, tình nguyện.

10.Tiếp tục triển khai đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khíhậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020” theo Quyếtđịnh số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ GD&ĐT.

III. Công táchọc sinh, sinh viên

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị định số 80/NĐ-CP ngày17/7/2017 của Chính phủ qui định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh,thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

2. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số235/CTPH/UBATGTQG-BGD ĐT ngày 05/8/2013 giữa Ủy ban An toàn Giao thông quốc giavà Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trườnghọc giai đoạn 2013-2018. Triển khai bộ tài liệu giáo dục văn hóa giao thông chohọc sinh tiểu học.

3. Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chốngtội phạm, Chương trình quốc gia phòng chống tệ nạn ma túy giai đoạn 2016-2020;Chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2016-2020, gắn với việc thực hiệncác vấn đề cơ bản sau:

- Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn trong các cơ sở giáodục (theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 và Quy chế số177/QCPH-CATP-SGDĐT ngày 08/6/2017 giữa Công an thành phố và Sở GD&ĐT).

- Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công antrong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học (theo qui định tạiThông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an vàBộ GD&ĐT).

- Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứuhộ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố theo Qui chế phối hợp01/QCPH-CSPCCC-SGDĐT ngày 27/4/2017 của Sở GD&ĐT và Sở Cảnh sát phòng cháychữa cháy.

- Triển khai Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 11/9/2017 củaUBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTG ngày 30/6/2017 của Thủ tướngChính phủ về “tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

- Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn matúy, phòng chống HIV/AIDS  trong các cơsở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (theo Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐTngày 23/10/2009 và Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ GD&ĐT).

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phòng chống tộiphạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, đặc biệt là trong thời gian đầu năm học, sau kìnghỉ Tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma túy26/6/2018.

5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổbiến, tuyên truyền giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lênlớp, hoạt động ngoại khóa: tổ chức Ngày pháp luật, câu lạc bộ pháp luật của họcsinh…trong nhà trường.

6. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việctổ chức may đồng phục cho học sinh theo Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày05/5/2014, Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 và các văn bản chỉ đạocủa Bộ GD&ĐT.

7. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệuquả các chính sách hỗ trợ học sinh ở vùng khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

8. Triển khai thực hiện các qui định hướng dẫn thực hiệngiáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực giađình trong các cơ sở giáo dục (theo Thông tưliên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BCA ngày 05/5/2016)...........

Tải văn bản đính kèm tại đây.CongvantrienkhainhiemvuHSSV,Yte 2017-2018.pdf

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới