Triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 51/GDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải An, ngày 20 tháng 5 năm 2015

V/v triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”

 

                Kính gửi:  Ông (bà) Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS trong quận.

                        Thực hiện công văn số 512/SGDĐT-VP ngày 15/5/2015 của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”;

Để việc triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015” có hiệu quả, Phòng GD&ĐT Hải An đề nghị các trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Các trường Tiểu học, THCS triển khai cuộc thi tới toàn thể giáo viên nhà trường. Phạm vi, nội dung, đối tượng tham gia dự thi, thời gian, yêu cầu đối với sản phẩm, hồ sơ tham gia dự thi thực hiện theo Công văn số 760/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”.

2. Các trường đăng ký hồ sơ dự thi và nộp sản phẩm dự thi của mình trên website http://www.giaoducphothong.edu.vn trước ngày 15/6/2015 (Chi tiết hồ sơ và hướng dẫn đăng tải bài thi theo mẫu đính kèm) đồng thời gửi hồ sơ dự thi về Phòng GD&ĐT (đ/c Nguyễn Xuân Yêm nhận) trước ngày 12/6/2015. Phòng GD&ĐT sẽ lựa chọn sản phẩm gửi về Sở GD&ĐT.

3. Đối tượng, nội dung, tiêu chí chấm sản phẩm,… được thực hiện theo Thể lệ cuộc thi.

4. Số lượng sản phẩm tham gia dự thi:

- Mỗi trường Tiểu học và THCS có ít nhất 03 sản phẩm.

Trong quá trình triển khai tham gia cuộc thi, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị liên hệ với Ban tổ chức để giải quyết (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đ/c Dương Trung Kiên, ddt: 04 36230502/0989.398539, email: dtkien@moet.edu.vn).

Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS chịu trách nhiệm về sản phẩm dự thi của nhà trường.

Nhận được công văn trên đề nghị các trường nghiêm túc thực hiện. ./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;

- Như kính gửi;

- Lưu.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Sỹ Tuyên


Tải văn bản số hóa tại đây Trien khai cuoc thi GVST .pdf
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 
Tin mới