Lịch công tác tháng 9 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 38/CV-GDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải An,  ngày 29 tháng 8  năm 2017

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017
    

A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

- Khai giảng năm học 2017-2018 và tổ chức “ Ngày hội đến trư­ờng của bé ”.

- Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chuyên môn các cấp học năm học 2017-2018.

- Duyệt kế hoạch năm học 2017-2018 các trường.

- Triển khai tháng An toàn giao thông.

- Kiểm tra điều kiện cấp phép dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường.

- Kiểm tra điều kiện hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non đề nghị cấp phép.

- Phát động thi đua đợt I năm học 2017- 2018.

- Các tr­ường Mầm non, Tiểu học và THCS triển khai điều tra, rà soát đối tượng phổ cập, cập nhật số liệu điều tra  năm 2017 trên  phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Kiểm tra toàn diện, chuyên đề, đột xuất các trường học.

B. LỊCH CỤ THỂ

 * Ngày 2/9: Nghỉ ngày Lễ Quốc khánh

* Ngày 6/9: - 8h00’: Giao ban Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học và THCS tại trường THCS Lê Lợi.

Thời gian

Nội dung

  Bộ phận chủ trì

Tuần từ ngày 5/9 đến 9/9/2017

 

1-15/9

Các trường THCS tổ chức rà soát nội dung, xây dựng chương trình nhà trường; báo cáo kết quả  về  phòng GD&ĐT - đ/c Nguyễn Thị Minh Thu - Phó trưởng phòng GD&ĐT nhận

Tổ THCS

1-30/9

Các tr­ường triển khai điều tra, rà soát đối tượng phổ cập,  cập nhật số liệu điều tra năm 2017 vào phần mềm quản lý PCGD, XMC

Tổ Phổ cập

5/9

                  

Các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức khai giảng và Ngày hội đến trường của bé năm học 2017-2018.

 Các tổ chuyên

môn

6/9

Các trường Tiểu học nộp thống kê đầu năm học (các sheet excel của phần mềm EQMS) về phòng GD&ĐT - đ/c Diễn chuyên viên  nhận

  Tổ Tiểu học

6-30/9

Các trường triển khai tháng An toàn giao thông

 Tổ Ngoại khóa

6-12/9

Kiểm tra các cơ sở GDMN  ngoài công lập

Tổ mầm non

8/9

Các trường THCS gửi phân công chuyên môn, thời khóa biểu, kế hoạch dạy học tự chọn về phòng GD&ĐT - đ/c Nguyễn Thị Minh Thu - Phó trưởng phòng GD&ĐT nhận

 Tổ THCS

8/9

Các trường Tiểu học báo cáo đầu năm học (thông tin tổng hợp về qui mô phát triển, nhận sự, cơ sở vật chất, điều kiện dạy học…) về về phòng GD&ĐT - đ/c Trịnh Đức Thành - Phó trưởng phòng GD&ĐT nhận

 Tổ Tiểu học

Tuần từ ngày 11/9 đến 16/9/2017

 

Từ 11/9

Các cơ sở giáo dục Mầm non thực hiện chương trình năm học 2017-2018

Tổ Mầm non

11/9

Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập gửi công  khai thông tin (theo mẫu đính kèm)  về phòng GD&ĐT - đ/c Vân chuyên  viên nhận

Tổ Mầm non

12/9: 8h00

Hội nghị triển khai kế hoạch chuyên môn giáo dục Mầm non năm học 2017-2018 tại MN Nam Hải.
(Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, CTCĐ, tổ trưởng,  cốt cán chuyên môn các cơ sở GDMN)

Tổ Mầm non

13/9:8h00

Hội nghị triển khai kế hoạch chuyên môn giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018 tại trường TH Cát Bi.
(Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, CTCĐ, tổ trưởng, cốt cán chuyên môn các trường TH)

  Tổ Tiểu học

14/9:8h00

Hội nghị triển khai kế hoạch chuyên môn giáo dục THCS  năm học 2017-2018 tại trường THCS Lê Lợi.
(Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, CTCĐ, tổ trưởng, nhóm trưởng, cốt cán chuyên môn các trường THCS)

Tổ THCS

15-25/9

Các trường cập nhật dữ liệu hồ sơ trường EMIS, hồ sơ cán bộ giáo viên trên phần mềm PMIS năm  học 2017-2018

Tổ CNTT

Tuần từ ngày 18/9 đến 23/9/2017

 

20/9:8h00

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 tại trường Tiểu học Đằng Lâm.
Thành phần: Theo giấy mời

Công đoàn Giáo

dục quận

21-30/9

Duyệt kế hoạch năm học 2017-2018 các nhà trường

(có công văn chỉ đạo)

 Phòng GD&ĐT

Tuần từ ngày 25/9 đến 30/9/2017

 

25-30/9

Kiểm tra điều kiện cấp phép hoạt động giáo dục của cơ sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn phường Đằng Lâm.

Tổ Mầm non

30/9

Các trường báo cáo số lượng đối tượng thực hiện giáo dục xóa mù chữ, số học sinh phổ cập lớp 9, lớp 10 năm học 2017- 2018 về phòng GD&ĐT - đ/c Yến chuyên viên nhận.

Tổ Phổ cập

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;
- Đ/c Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách ngành;
- Ban Tuyên giáo Quận ủy;
- VP Quận ủy, VP HĐND-UBND quận;
- Cổng TTĐT ngành giáo dục quận;
- Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS;
- Lưu PGD.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Sỹ Tuyên

 Lichcongtacthang9.pdf

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới