Công văn thi Giáo viên dạy giỏi Mầm non 2017-2018

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 45/TB-GD

V/v thi Giáo viên dạy giỏi cấp quận

Giáo dục Mầm non năm  học 2017-2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Hải An, ngày 25  tháng 9  năm 2017

              Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng cáccơ sở GDMN toàn quận.

Căn cứ Thông tư số49/2011/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo banhành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi ngành học Mầm non;

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 8năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 củaUBND Thành phố Hải Phòng về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018của giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng ;

Căn cứ Kế hoạch số 1088/SGD&ĐT-GDMN ngày 7 tháng9 năm 2017 của Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD Mầm non năm học2017-2018;

Căn cứ kế hoạch số 126/KH-UBNDngày 22 tháng 8 năm 2017 của UBND quận Hải An chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

Phòng Giáo dục & Đào tạo quận hướng dẫn thi giáoviên dạy giỏi cấp quận Giáo dục Mầm non năm học 2017- 2018 như sau:

1.Đối tượng, số lượng và điều kiện dự thi

1.1.Đối tượng

Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sởgiáo dục Mầm non trên địa bàn quận Hải An.

1.2.Thời gian nộp danh sách dự thi

- Các trường nhập danh sáchtrên phần mềm quản lí trực tuyến và 01 bản có dấu xác nhận của Hiệu trưởng vào8h00’ ngày 13/11/2017 (đ/c Lê Thùy Vân Phòng GD&ĐT nhận).

1.3.Điều kiện

- Giáo viên, tham gia Hội thi phải có ít nhất một sángkiến đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dụchọc sinh, được nhà trường công nhận và xếp loại Khá trở lên trong hai năm gầnđây.

- Giáo viên tham dự thi phải đạt chuẩn trình độ đàotạo trở lên của ngành học Mầm non theo qui định; có thời gian trực tiếp chămsóc, giáo dục trẻ liên tục từ 02 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có nănglực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lí lớp học được cha mẹ học sinh và đồngnghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận; được đánh giá xếp loạikhá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non.

- Giáo viên, tham dự Hội thi phải có giấy chứng nhậnđạt giáo viên dạy giỏi cấp trường của năm 2017-2018 hoặc năm 2016-2017.

Tất cả các loại hồ sơ phải được sắp xếp theo thứ tựvà nộp về Phòng GD&ĐT ngày 13/11/2017 (đ/c Lê Thùy Vân- PGD & ĐT nhận)

2.Nội dung thi

2.1.Một bài kiểm tra năng lực hiểubiết về kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kĩ năng sư phạm liênquan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày30/12/2017 hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mớigiáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành học mầm non và của ngành (gọi tắt làbài kiểm tra năng lực)

2.2.Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục

2.2.1.Giáo viên nhà trẻ

- Thực hành 02 hoạt động chơi- tập trong chươngtrình giáo dục mầm non.Trong đó 01 hoạt động hoạt động do giáo viên tự chọn (giáoviên cùng trường không chọn trùng hoạt động) và 01 hoạt động do Ban tổ chức xácđịnh bằng hình thức bốc thăm.

2.2.2. Giáo viên mẫugiáo

 - Thực hành02 hoạt động học trong chương trình giáo dục mầm non. Trong đó 01 hoạt động dogiáo viên tự chọn (giáo viên cùng trường không chọn trùng hoạt động) và 01 hoạtđộng do Ban Tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

3.Hình thức thi

3.1. Phần thi lí thuyết: Thi kiểm tra năng lực làbài thi viết tự luận, trắc nghiệm, hoặc kết hợp cả hai hình thức.

3.2. Phần thi thực hành

Thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tạitrường Mầm non Cát Bi, không sử dụng học sinh trường khác. Nội dung tham giathi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tạilớp đó.

4.Thời gian thi

4.1.Thilý thuyết

BGH, Chủ tịch Công đoàn các trường MN và giáo viên đăng kí dự thicó mặt tại trường Mầm non Nam Hải dự khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏicấp quận vào 8h00 phút ngày 21/11/2017 (Thứ ba).

- 9h00’ bắt đầu tính giờ thi lí thuyết.

4.2.Thi thực hành

- Bắt thăm bài dạy: 8h00’ ngày 27/11/2017 (thứ hai)tại Phòng GD&ĐT

- Tiếp xúc học sinh: từ ngày 28/11-29/11/2017 (thờikhóa biểu phân công các tiết dạy các nhà trường xem trên phần mềm quản lí trựctuyến ngày 27/11/2017)

- Thi thực hành tiết dạy: Ngày 5,6,7/12/2017 (thứ 3,4,5).Buổi sáng 03 tiết bắt đầu từ 8h00. Buổi chiều 02 tiết bắt đầu tính giờ 14h30phút.

5. Lưu ý

-Các trường nộp danh sách dự thi đúng thời gian tạo điều kiện cho Ban tổ chứctriển khai Hội thi đúng kế hoạch.

-Tên bài tự chọn các trường tập hợp gửi về Phòng GD&ĐT vào 14h00 ngày 22/11/2017(đ/c Lê Thùy Vân- P hòng GD&ĐT nhận)

-Các trường dự khai mạc đầy đủ số lượng, đúng thành phần; tạo mọi điều kiện tốtnhất cho giáo viên tự tin tham dự Hội thi.

-Trường Mầm non Nam Hải (đặt địa điểm thi lí thuyết) và MN Cát Bi (địa điểm tổchức thi thực hành) chuẩn bị tốt mọi điều kiện (đặc biệt là nguồn điện và cácphương tiện dạy học; trường Mầm non Nam Hải chuẩn bị giấy thi) để Hội thi diễnra an toàn, kết quả tốt.

+ Bên ngoài cổng trường: Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp quận Giáo dục Mầm non năm học 2017-2018”.

+ Típchữ trong hội trường:

 Phòng GD&ĐT quận Hải An

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận Giáo dục Mầm non năm học  2017 - 2018

…..,ngày…. tháng     năm 2017

Nhậnđược thông báo này đề nghị các trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Cổng TTĐT giáo dục quận;

- Lưu PGD.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Sỹ Tuyên


Tải file đính kèm tại đây.CongvanthiGVDG Mamnon 2017-2018.pdf


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 
Tin mới