Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2017-2018
Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2017-2018

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 15/KH-GDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải An, ngày  25  tháng  8  năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác bồidưỡng thường xuyên đội ngũ

ngành Giáo dục & Đàotạo quận Hải An năm học 2017- 2018

     

                Thực hiện Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổthông và giáo dục thường xuyên;         

                Thựchiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 22/8/2017 của Ủy ban nhân dân quận triển khainhiệm vụ giáo dục - đào tạo năm học 2017-2018;

                Căncứ kết quả đánh giá trình độ, năng lực thực hiện chuyên môn, kết quả bồi dưỡngthường xuyên của đội ngũ toàn ngành đã đạt được trong năm học 2016-2017, PhòngGD&ĐT xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng thườngxuyên cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành năm học 2017- 2018 như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tráchnhiệm, phát triển năng lực dạy học,năng lực giáo dục và những năng lực theo yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên,yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của quận, yêu cầu đổi mớicủa CBQL, giáo viên, nhân viên toàn ngành.

2. Việc bồi dưỡng phải tập trung vào nâng cao nănglực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức nhà giáo để đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghềnghiệp và tiêu chuẩn chức danh nhằm thực tốt các nhiệm vụ của hạng chức danhnghề nghiệp.

3. Việc thực hiện công tác bồi dưỡngthường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên vàcán bộ quản lý theo Chuẩnnghề nghiệp và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành. Thực hiện đánh giá đúng thực chất kết quả việc bồi dưỡngthường xuyên của giáo viên, tránh việc đánh giá hình thức.

II.ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

                - 100% CBQL, giáo viên, nhân viên các trường Mầmnon, Tiểu học, THCS trong toàn quận.

III.NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG

                Tổng thời lượng bồi dưỡng thường xuyên đối với mỗigiáo viên đảm bảo 120 tiết/năm học, bao gồm:

1.Khối kiến thức bắt buộc

1.1. Các văn bản quy phạm pháp luậtthuộc lĩnh vực giáo dục, đường lối, chủ trương, chính sách phát triển giáo dụcmầm non, tiểu học, THCS (nội dung bồi dưỡng 1):

                Đảm bảo thời lượng tối thiểu 30 tiết/năm học. Chú trọng bồi dưỡng các nộidung:

- Triển khai Nghị quyếtsố 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàndiện giáo dục và đào tạo.

- Nghị quyết số88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sáchgiáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủtướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáodục phổ thông.

-Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làmtheo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

-Chỉ thị năm học 2017-2018 của Bộ GD&ĐT, của UBND thành phố.

1.2 Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệmvụ phát triển giáo dục của thành phố, quận (nội dung bồi dưỡng 2):

Đảm bảo thời lượng tối thiểu 30 tiết/năm học. Chú ý bồi dưỡng các nộidung sau:

                -Quyết định ban hành khung thời gian năm học, chỉ thị năm học 2017-2018 của Ủyban nhân dân thành phố.

- Hướng dẫnchuyên môn, các văn bản chỉ đạo năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT đối với cácngành học, cấp học.

-Chương trình hành động 34-CTr/TU ngày 04/02/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy HảiPhòng và Chương trình hành động số 35-CTr/QU ngày 18/5/2015 của Ban Thường vụQuận ủy Hải An thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấphành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Khối kiến thức tự chọn             

                        Nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nănglực nghề nghiệp của giáo viên (nội dung bồi dưỡng 3). Đảm bảo thời lượng tốithiểu 60 tiết/năm học.

- Căncứ các nội dung trong các modun đối với từng cấp học, giáo viên tự lựa chọncác modun để bồi dưỡng. Nhà trường căn cứ nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên để tổ chứctập huấn cho giáo viên.

Ngoàicác danh mục tài liệu trên, đối với từng ngành học, cấp học, cần chú trọngnhững nội dung bồi dưỡng sau đây:

2.1.  Đối với Giáo dục Mầm non:

- Công tác quản lý và triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trườngmầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

- Nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo antoàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

- Công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong trường mầm non.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung của chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèmtheo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

- Xây dựng khẩu phần ăn cho trẻ mầm non.

2.2.  Đối với Giáo dục Tiểu học:

-Phương pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục.

         - Phương pháp dạy học theo chươngtrình hiện hành.

         - Kĩ thuật đánh giá học sinh theoThông tư 22/2016/BGD&ĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD-ĐT.

2.3. Đối với Giáo dục THCS:

- Hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi nghiên cứukhoa học kỹ thuật.

- Xâydựng chương trình nhà trường.

- Hướngdẫn thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá và hướngdẫn học sinh tự học.

3. Hình thức bồi dưỡng

- Bồi dưỡng tại chỗ bằng hình thức:

+ Tự học của CBQL, giáo viên.

+ Kiểm tra nội bộ.

Lên lớp dự giờ, học tập kinh nghiệm đồng nghiệp.

+ Tăng cường công tác thanh, kiểm tra dự giờ giáo viên thường xuyên. Phát huy vai trò của giáo viên cốt cántrong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên tại chỗ.

                - Bồi dưỡng tập trung: tổ chức hội thảo chuyên đềchuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.

- Bồi dưỡngtheo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet: sử dụng trang web: Trường họckết nối, tham gia các diễn đàn…).

- Tham dự cáclớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐTvà Bộ GD&ĐT tổ chức.

IV.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG

- Thực hiệnđánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định tại Thông tư số26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế bồi dưỡngthường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Nhà trường tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáoviên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên, lưu hồ sơ đánhgiá tại trường.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Phòng Giáo dụcvà Đào tạo

-Xây dựng kế hoạch BDTX cho CBQL và giáo viên, nộp Kế hoạch BDTX năm học2017-2018 về Sở Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định.

-Chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các nhà trường; cấp giấy chứngnhận hoàn thành kế hoạch BDTX cho CBQL và giáo viên mầm non, tiểu học và trunghọc cơ sở trên địa bàn quận.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn mầm non, tiểu học,trung học cơ sở.

-Báo cáo kết quả đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp và kết quả bồi dưỡngthường xuyên về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

2. Trách nhiệm của Hiệu trưởngcác trường Mầmnon, Tiểu học và Trung học cơ sở

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệtkế hoạch BDTX của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường vàtổ chức triển khai kế hoạch BDTX theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. 

Kế hoạch của nhà trường phải xây dựng  trên cơ sở tổng hợp các modun đa số giáo viêncó nhu cầu bồi dưỡng để từ đó nhà trường tổ chức hoặc mời giảng viên vềbồi dưỡng, tập huấn các chuyên đề nhằm hướng dẫn những nội dung khó,giải đáp thắc mắc cho giáo viên.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên,danh sách xếp loại kết quả bồi dưỡng của giáo viên đề nghị phòng GD&ĐT cấpgiấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 vềphòng GD&ĐT trước ngày10/5/2018.Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn năm học2018-2019, gửi về phòng GD&ĐT trước ngày 20/5/2018.

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối vớigiáo viên tham gia bồidưỡng thường xuyên.

- Đề xuất khen thưởng đối với cá nhân đạt thành tích hoặcxử lý cá nhân vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên.

                 Trên đây là các nộidung cơ bản của kế hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ ngành Giáo dụcquận Hải An năm học 2017-2018. Trong quá trình thực hiện, Phòng GD&ĐT sẽ cócông văn hướng dẫn một số hoạt động, đồng thời bổ sung điều chỉnh giải pháp phùhợp bám sát sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và yêu cầu phát triển củaquận.

Đềnghị các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trong quận nghiêm túc  thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- Các trường MN,TH và THCS trong quận;

- Lưu PGD.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Sỹ Tuyên

PHỤ LỤC CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch số          ngày      tháng   năm2017 của Phòng GD&ĐT)


TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Phụ trách chung

Đơn vị phối hợp thực hiện

Bắt đầu

Hoàn thành

1

2

3

4

6

7

1      

 Tổ chức bồi dưỡng chính trị cho  cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành học tập chuyên đề  năm 2017: Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Tháng 7/2017

Tháng 7/2017

Phòng GD&ĐT

Các trường MN, TH, THCS

2      

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn hè 2017 cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non

Tháng 8/2017

Tháng 8/2017

Tổ Mầm non

Các cơ sở GDMN

3      

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn hè 2017 cho cán bộ quản lý, giáo viên Tiểu học

Tháng 8/2017

Tháng 8/2017

Tổ Tiểu học

Các trường Tiểu học

4      

Tham gia bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS tại Sở GD&ĐT

Tháng 8/2017

Tháng 9/2017

Tổ THCS

Các trường THCS

5      

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn giáo viên Mầm non

Tháng 10/2017

Tháng 5/2018

Tổ Mầm non

Các cơ sở GDMN

6      

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn giáo viên Tiểu học

Tháng 10/2017

Tháng 4/2018

Tổ Tiểu học

Các trường Tiểu học

7      

Triển khai chuyên đề chuyên môn cấp thành phố tại trường Tiểu học Cát Bi

Tháng 10/2017

Tháng 10/2017

Tổ Tiểu học

Tiểu học Cát Bi

8      

Tổ chức Hội thảo dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh

Tháng 10/2017

Tháng 5/2018

Tổ THCS

Các trường THCS

9      

Triển khai chuyên đề chuyên môn cấp Thành phố tại trường THCS Đằng Lâm

Tháng 10/2017

Tháng 12/2017

Tổ THCS

THCS Đằng Lâm

10   

Triển khai chuyên đề cấp thành phố “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tại trường MN Cát Bi

Tháng 10/2017

Tháng 4/2018

Tổ Mầm non

Mầm non Cát Bi

11   

Kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tại các trường

Tháng 10/2017

Tháng 5/2018

Các tổ chuyên môn

Các trường MN, TH, THCS

12   

Các trường MN,TH, THCS nộp báo cáo đánh giá kết quả BDTX, hồ sơ trình Phòng GD&ĐT cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX giáo viên năm học 2017-2018

Tháng 5/2018

Tháng 5/2018

Các tổ chuyên môn

Các trường MN, TH, THCS

13   

Tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên các trường MN, TH, THCS năm học 2018-2019

Tháng 5/2018

Tháng 5/2018

Các tổ chuyên môn

Các trường MN, TH, THCS

14   

Xây dựng kế hoạch BDTX đội ngũ năm học 2018-2019

Tháng 6/2018

Tháng 6/2018

Các tổ chuyên môn

Các trường MN, TH, THCS

15   

Báo cáo kết quả BDTX năm học 2017-2018, kế hoạch BDTX năm học 2018-2019 về Sở GD&ĐT

Tháng 5/2018

Tháng 6/2018

Các tổ chuyên môn


Tải file đính kèm tại đây. KHboiduongdoingu2017-2018.pdf


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 
Tin mới