Quy chế làm việc

         - Căn cứ Nghị Định số: 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Văn bản số 1877/HĐ-UBND ngày 10/04/2008 của UBND Thành phố Hải Phòng hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT thuộc UBND cấp quận;

- Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 19/5/2008 của UBND quận Hải An về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục -  Đào tạo và quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng Giáo dục - Đào tạo;

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng quy chế làm việc của Phòng với nội dung cụ thể như sau:

 

I. VỊ TRÍ - CHỨC NĂNG - TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp quận, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân cấp quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo làm việc theo chế độ thủ trưởng, Trưởng phòng là thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của cơ quan trước Chủ tịch UBND quận và Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm có Trưởng phòng, 2 Phó Trưởng phòng và 7 công chức chuyên môn.

II. MỐI QUAN HỆ

- Đối với quận uỷ – HĐND – UBND quận:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan tham mưu giúp Quận uỷ- HĐND – UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận. Giúp UBND quận quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, quản lý

toàn diện của UBND quận và sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục - Đào tạo.

- Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành của Sở:

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục- Đào tạo. Mối quan hệ của Phòng Giáo dục và Đào tạo với các Phòng của Sở là mối quan hệ cộng tác, phối hợp.

- Đối với các Phòng, Ban thuộc UBND Quận:

Phòng Giáo dục và Đào tạo có mối quan hệ kết phối hợp chặt chẽ, bình đẳng với các Phòng, Ban chuyên môn của UBND quận, có mối quan hệ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Đối với các trường:

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn, quản lý, chỉ đạo các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận.

- Đối với các phường:

Kết phối hợp chặt chẽ với các phường thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, xóa mù, tổ chức tốt các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. Tham mưu với Hội đồng giáo dục phường về công tác giáo dục trên địa bàn phường quản lý.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Ngành học Mầm non:

- Đảm bảo yêu cầu chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng.

- Thực hiện có hiệu quả đổi mới giáo dục Mầm non.

- Xây dựng kế hoạch và biện pháp triển khai nhiệm vụ chuyên môn một cách cụ thể để thực hiện chỉ tiêu của ngành.

- Tham mưu với các cấp, chỉ đạo các nhà trường xây dựng và thực hiện đề án trường đạt chuẩn quốc gia.

2. Ngành học phổ thông:

- Xây dựng kế hoạch và biện pháp triển khai nhiệm vụ chuyên môn cụ thể đối với bậc Tiểu học và THCS.

- Chỉ đạo hoàn thành công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn.

- Thực hiện có chất lượng giáo dục toàn diện. Hoàn thành chỉ tiêu của quận và thành phố.

- Tham mưu với các cấp, chỉ đạo các nhà trường xây dựng và thực hiện đề án trường đạt chuẩn quốc gia.

3. Kế hoạch phát triển giáo dục- tổ chức:

- Xây dựng biên chế lớp học, quy hoạch mạng lưới các trường THCS, trường Tiểu học, cơ sở giáo dục Mầm non và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của quận xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của quận, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Tham mưu với UBND quận các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập: Trường THCS, trường Tiểu học, cơ sở giáo dục Mầm non; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của UBND quận theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản thực hiện quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục.

- Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND quận.

 4. Công tác khảo thí- nghiên cứu khoa học:

- Có kế hoạch lập ngân hàng đề kiểm tra định kỳ; chọn học sinh giỏi đối với Tiểu học và THCS.

- Kiểm tra định kỳ, nắm bắt chất lượng chuyên môn.

- Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc công tác khảo thí- nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện kiểm định chất lượng học sinh và đội ngũ CBQL- GV- NV.

- Thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu SKKN và đề tài khoa học. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

- Tham mưu, ra các quyết định trong việc tổ chức xét chuyển cấp đối với Tiểu học và xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh lớp 1, lớp 6 hàng năm.

- Thực hiện cấp phát bằng chứng chỉ cho học sinh.

 5. Hoạt động ngoại khóa, công tác Đoàn - Hội - Đội:

- Chủ động xây dựng kế hoạch, kết phối hợp với quận đoàn tổ chức hoạt động ngoại khóa, công tác Đoàn- Hội- Đội theo chỉ đạo của Thành đoàn và Sở Giáo dục - Đào tạo.

6. Công tác thanh- kiểm tra trường học

- Có kế hoạch thanh- kiểm tra thường xuyên và đột xuất trong toàn diện các hoạt động giáo dục của các nhà trường theo hướng dẫn của Sở Giáo dục - Đào tạo và kế hoạch của Phòng Giáo dục.

- Mỗi đơn vị trường học được thanh, kiểm tra ít nhất 1 lần/ 1năm học. Mỗi giáo viên được thanh tra ít nhất 1 lần trong thời gian 2-3 năm.

- Thực hiện đúng Luật Giáo dục, quy chế thanh kiểm tra trường học hiện hành, kế hoạch của ngành và chỉ đạo của UBND quận.

- Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động của ngành và các cấp.

- Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

- Giúp UBND quận hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy chế dân chủ, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính, các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của UBND thành phố và quy định của pháp luật.

7. Đào tạo, bồi dưỡng- thi đua khen thưởng

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của quận khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn theo đúng Luật thi đua- khen thưởng. Xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn quận.

8. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học:

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND quận.

- Tham mưu, kết phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên- Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban quản lý dự án trong việc xây dựng kế hoạch hàng năm trình Sở Giáo dục- Đào tạo và UBND quận về đầu tư cơ sở vật chất (xây dựng, sửa chữa), trang thiết bị dạy học.

- Trang cấp và kiểm tra việc sử dụng hợp lí, hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học, hồ sơ, sổ sách trong trường học.

9. Văn thư- Kế toán:

- Quản lý hành chính, tài chính, cập nhật thông tin thường xuyên, đầy đủ. Quản lý chặt chẽ việc thực hiện thu chi của các đơn vị đảm bảo Luật Kế toán- thống kê.

- Phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của quận theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT và Sở Tài chính.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND quận và Sở GD-ĐT.

10. Ứng dụng CNTT

- Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng CNTT trong toàn diện các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, cải cách hành chính và xu thế hội nhập.

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn sử các phần mềm ứng dụng trong quản lý và giảng dạy cho CBQLGD và giáo viên-Nhân viên.

- Tiếp tục hoàn thiện giai đoạn II- ứng dụng CNTT. Nâng cao hiệu quả khai thác website của ngành giáo dục và mạng internet. Cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, đảm bảo nắm bắt thông tin đa chiều, xây dựng thư viện tư liệu điện tử tiến tới xây dựng trường học điện tử trên nền trường chuẩn quốc gia.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức, tham gia các cuộc thi, ngày Hội CNTT các cấp.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo.

IV. CHẾ ĐỘ HỘI HỌP:

- Họp Phòng vào thứ sáu hàng tuần.

- Họp Hiệu trưởng toàn quận 1 lần/ 1 tháng.

- Quá trình triển khai công việc nếu cần sẽ họp đột xuất, họp Phó Hiệu trưởng bàn nghiệp vụ chuyên môn.

V. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC:

* Chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên:

1. Trưởng phòng:

  Trưởng Phòng GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật.

  Là thủ trưởng cơ quan Phòng GD&ĐT phụ trách chung toàn bộ nhiệm vụ công tác của Phòng. Chịu trách nhiệm trước UBND quận, Sở GD-ĐT và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

Chủ trì xây dựng và trình UBND quận các chương trình, đề án phát triển sự nghiệp giáo dục của quận; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giúp UBND quận quản lý công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, biên chế, nhân sự, tài chính, tài sản và các hoạt động khác của các trường trong phạm vi quản lý trên địa bàn quận.

Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc phạm vi quản lý của quận, xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp hàng năm để UBND quận trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của quận gửi cơ quan chuyên môn của UBND quận theo quy định của pháp luật. Sau khi được giao dự toán ngân sách, phối hợp với cơ quan chuyên môn về tài chính, kế hoạch trong việc phân bổ ngân sách giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện.

Chủ trì phối hợp với các phòng, ban và UBND phường thực hiện phổ cập giáo dục trên địa bàn quận.

Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

Hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn quận.

Xây dựng, trình HĐND, UBND quận các giải pháp thực hiện xã hội hóa giáo dục; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện xã hội hóa giáo dục trong ngành.

Quản lý, chỉ đạo việc xây dựng và bảo quản, sử dụng tài sản và cơ sở vật chất trường học; việc phát hành SGK, ấn phẩm, thiết bị giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do UBND quận uỷ quyền phân công.

Phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ trong Phòng Giáo dục đúng người, đúng việc theo năng lực, sở trường của từng người, động viên, phát huy vai trò sáng tạo trong công việc, đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Phó trưởng phòng:

Giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công chỉ đạo, phụ trách một số lĩnh vực công tác chuyên môn nghiệp vụ, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng phòng về những nhiệm vụ được phân công.

Thay Trưởng phòng giải quyết một số công việc của Phòng khi được Trưởng phòng uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những quyết định giải quyết của mình.

Cùng Trưởng phòng bàn bạc đưa ra những giải pháp tối ưu về công việc được phân công, biện pháp thực hiện trước khi báo cáo cấp trên.

Cùng Trưởng phòng thẩm định lại toàn bộ công việc của cán bộ, công chức trong phòng thực hiện để làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài lĩnh vực được phân công còn có trách nhiệm cùng với phó phòng khác phối hợp với Trưởng phòng điều hành công việc hàng ngày của cơ quan.

3. Cán bộ, Chuyên viên

- Cán bộ công chức chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Phòng, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, giải pháp để thực hiện về nhiệm vụ được giao.

- Từng bộ phận có trách nhiệm tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng về công việc được phân công.

- Nắm vững kiến thức cơ bản, chuyên môn nghiệp vụ và thủ tục hành chính về lĩnh vực được phân công. Năng động, sáng tạo trong công việc.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy định, tuân thủ chế độ bảo mật thông tin của Nhà nước.

                - Nắm bắt, phối hợp và hướng dẫn các nhà trường thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng GD&ĐT và của Sở GD-ĐT.

Tin mới